ČIME SE BAVI DAMM?

01

Media Image

Pružanje svih relevantnih informacija o pravnom okviru, poreskom sistemu i mogućnostima poslovanja i investiranja u Republici Srbiji

02

Media Image

Osnivanje novih preduzeća: izrada statuta, otvaranje bankovnih računa, obezbeđivanje digitalnog sertifikata, upis u Agenciju za privredne registre

03

Media Image

Pružanje računovodstvenih, administrativnih i platnih usluga: knjigovodstvo, mesečni obračun i prijava PDV-a, mesečno obračunavanje zarada, izrada i dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja

04

Media Image

Pružanje personalizovanih usluga: virtuelna kancelarija, administrativna pomoć, poresko savetovanje, zapošljavanje, nezavisne revizije, pravna podrška i drugo

Finansijsko i poresko savetovanje

    Usluge knjigovodstva i obračuna plata

Prevod knjigovodstvenih evidencija na srpski jezik i njihova reklasifikacija

Poresko savetovanje – u saradnji sa našim spoljnim saradnicima

    • Revizija računa
    • Due diligence

Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja u
skladu sa propisima

   Pomoć kod revizije od strane institucija u Srbiji

Administrativna podrška

   Podzakup sedišta u našem poslovnom prostoru

Pomoć i podrška u ispunjavanju obaveza propisanih zakonima Republike Srbije

  Stručni i overeni prevodi

Sekretarske usluge prilagođene potrebama
klijenata

  Poslovni odnosi sa domaćim poslovnim bankama

Poslovno savetovanje

Pomoć i podrška kod osnivanja i pokretanja preduzeća po propisima Republike Srbije

Pomoć u pronalaženju lokalnih partnera za investicione projekte zajednička ulaganja

  Likvidacija

   Analiza tržišta

   Podrška prilikom učešća na tenderima

Pravno savetovanje

    Pravna mišljenja i analize

    Izrada dvojezičnih poslovnih ugovora

Izrada statutarnih izmena, priprema i koordinacija skupštine akcionara, izrada zapisnika

   Pravna podrška u slučaju privrednog spora

Finansiranje

Pomoć i podrška kod podnošenja prijava za finansiranje (sredstva Vlade Republike Srbije, fondovi EU, EBRD, SIMEST, itd.)

    Registracija kredita kod Narodne banke

Upravljanje ljudskim resursima

   Pomoć u traženju personala

    Izrada ugovora o radu

Podrška pri procesu selekcije i zapošljavanja
osoblja

   Kursevi jezika za osoblje